Jak exekuce probíhá a co byste měli vědět.

Jak exekuce probíhá a co byste měli vědět,
než budete hodnotit stav vaší situace.

Exekuce

Kde to vše kolem exekuce začíná?

Celý kolotoč začíná usnesením soudu, který exekuci nařídí. Jejím provedením pak pověří příslušného exekutora. Nejdříve provádí zjišťování, zda má dlužník nějaký majetek, pakliže něco zjistí, vydá exekuční příkaz a teprve s ním doručuje i usnesení o nařízení exekuce. Podle exekučního příkazu se exekuce provede po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce podle § 47 odst. 2 EŘ, je však možno podat odvolání.

Součinnost a rychlé jednání je na místě.

Exekutor pak vyzve dlužníka k tomu, aby do 15 dnů projevil součinnost a splatil svůj závazek dobrovolně. Při tom má dlužník povinnost zaplatit odměnu exekutorovi v poloviční výši, což je 7,5% z dlužné částky navíc. Pokud tak neučiní do zmíněných 15-ti dnů a nezaplatí, je po povinném požadováno zaplatit 15 % z vymoženého základu do hodnoty 3 000 000,- Kč. Kromě odměny si ještě exekutor účtuje tak zvané hotové výdaje. Ty jsou určeny buď paušálem, nebo ve výši skutečných výdajů. Paušál je 3 000,- Kč a v případě, že výdaje tuto částku překročí, pak se částka řeší ve výši skutečných výdajů.

Kde co máte, všechno dáte.

Exekutor má právo zjišťovat a zajišťovat váš majetek exekučním příkazem od okamžiku, kdy mu je doručeno usnesení o nařízení exekuce. Obesílá banky, aby zjistil informace o účtech, obesílá zdravotní pojišťovny, aby zjistil plátce mzdy, a také Českou správu sociálního zabezpečení, aby zjistil, zda povinný pobírá důchod nebo jiné dávky. Nahlíží také do katastru nemovitostí, zda povinný vlastní nějakou nemovitost nebo podíl na nemovitosti. Zjišťuje, zda povinný nevlastní podíl v bytovém družstvu, v obchodním rejstříku pak jestli není společníkem ve společnosti či družstvu, dále se exekutor může obracet na další orgány či společnosti, zda u nich povinný nemůže něco vlastnit – například penzijní spoření, pojištění, stavební spoření, investice, dluhopisy, apod. Exekutor může zjistit i to, zda například nemá povinný nějakou pohledávku. Může přikázat dlužníku povinného, aby plnil do exekuce. Další informace je pak možné zjistit při pátrání po movitém majetku v samotném bydlišti povinného. V podstatě může exekutor zajistit vše. Exekucí se nedají postihnout jen nezbytně nutné k podnikatelské činnosti povinného ani věci vyloučené z movitých věcí – tedy věci osobní potřeby, snubní prsten nebo například zdravotní pomůcky.

Způsoby exekuce majetku 

Exekuce majetku má několik podob a může být provedena těmito způsoby:

  • Srážky ze mzdy a jiných příjmů (exekutor přikáže zaměstnavateli, aby srážel částku ze mzdy)
  • Přikázání pohledávky (přikáže poddlužníkovi povinného tedy dlužníkovi dlužníka, aby plnil)
  • Prodej movitých věcí (soupis věcí, jejich zajištění a prodej v dražbě)
  • Prodej nemovitostí (po vydání exekučního příkazu jmenuje znalce, který určí cenu nemovitosti, následný prodej v dražbě)
  • Prodej podniku (po vydání exekučního příkazu jmenuje správce, který určí cenu, následný prodej v dražbě
  • Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech (zkratka EZP se zapíše do katastru nemovitostí – tento krok slouží pouze k zajištění)

A co dlužník povinného?

Poddlužník (dluží dlužníkovi), který má k povinnému závazky, může od exekutora dostat příkaz plnit pohledávku v rámci exekuce místo povinnému. Zde však platí, že exekutor nemůže uspíšit datum splatnosti takové pohledávky.

Směnka a její význam.

Směnka – jedná se o cenný papír. Tu exekutor sepíše jako movitou věc a uplatní ji při splatnosti u věřitele, pokud nesplní, vstoupí do vztahu exekutor tím, že ji uplatní jménem povinného u příslušného soudu, aby dosáhl vykonatelného rozhodnutí, na základě kterého bude poddlužník povinen plnit oprávněnému.

Pokud nemáte, dohoda je možná

Exekuci lze řešit například splátkovým kalendářem. Je to tzv. neprocesní forma, ke které jsou exekutoři zpravidla svolní, ačkoli jim to právní úprava nenařizuje. Exekutor ale přihlíží k hodnotě majetku. Pokud je známo, že má povinný dostatek hotovosti na účtu, nebo má nemovitý majetek, jehož zpeněžením je možno pokrýt pohledávku, zpravidla exekutor na splátky nepřistupuje.

Jak se draží movité věci?

Cena movitých věcí, které jdou do dražby, je stanovena exekutorem. Ten se řídí pouze svým úsudkem a cenu stanovuje jako běžnou na trhu. Hodnotnější věci např. stroje, výrobní prostředky, technologie, pak posuzuje znalec. Není to ovšem podmínkou. To si rozhodne exekutor. V zákoně není povinnost mít u movité věci znalecký posudek s výjimkou zlata, jiných drahých kovů a cenností.

Dražba nemovitosti

Cenu nemovitosti stanovuje exekutor na základě znaleckého posudku. Znalec stanoví tzv. cenu obvyklou a ohodnotí i případné závady a břemena po ohledání nemovitosti. Toto promítne soudní exekutor do výroku usnesení o ceně. Po doručení účastníkům, pakliže není podáno odvolání, nabude právní moci a soudní exekutor nařídí dražbu. První dražba nemovitosti začíná s cenou na 2/3 hodnoty nemovitosti. Pokud se ji nepodaří prodat, začíná dražba už jen na polovině odhadní ceny.

Každá exekuce je oprávněná, protože ji nařídil soud, avšak každý účastník má právo se bránit.  Bránit se je možno např. odvoláním či návrhem na zastavení, avšak účastníci exekuce tyto obranné procesní prostředky a lhůty v jakých jich je možné využít, neznají. Zde se nabízí rada a případná pomoc z naší strany. Je však nutno v případě, že dlužník obdrží exekuční příkaz jednat, vyhledat pomoc a ne strkat hlavu do písku a vše zlehčovat. V opačném případě nečinnost může mít pro dlužníka fatální následky.